Tab Product Test – Product Information

การดูดซับเสียง
ค่าการกันเสียง
การไม่ลามไฟ
*การกันไฟ
ค่าการนำความร้อน
การสะท้อนแสง
การทนความชื้น
ความหนา/น้ำหนัก
สี

αw = 0.60 มาตรฐาน BS EN ISO 11654

NRC = 0.60 มาตรฐาน ASTM C 423

CAC = 36 dB ASTM E413-10

BS 476 : parts 6 – 7 

60 นาที มาตราฐาน  BS 476 : parts 20 – 23

λ =0.052 – 0.057 W/mK มาตรฐาน DIN 5261

88%

RH 99%

15 มม. (3.33 กก./ตร.ม) ไม่รวมโครง

สีขาวเทียบเท่า RAL 9010