Aquatec – Product Information

การดูดซับเสียง


ค่าการกันเสียง
การไม่ลามไฟ
*การกันไฟ
ค่าการนำความร้อน
การสะท้อนแสง
การทนความชื้น
ความหนา/น้ำหนัก
สี
αw = 0.60 มาตรฐาน BS EN ISO 11654
NRC = 0.60 มาตรฐาน ASTM C 423
CAC = 36 dB ASTM E413-10
BS 476 : parts 6 – 7 
60 นาที มาตราฐาน  BS 476 : parts 20 – 23
λ =0.052 – 0.057 W/mK มาตรฐาน DIN 5261
88%
RH 99%
15 มม. (3.33 กก./ตร.ม) ไม่รวมโครง
สีขาวเทียบเท่า RAL 9010