Product

 

Trandar Ecophon รุ่น Focus F

Trandar Ecophon รุ่น Focus F ชนิดเข้าลิ้น
: ติดตั้งร่วมกับโครงซีไลน์ หรือกรุทับฝ้าฉาบเรียบ
: มีค่าการดูดซับเสียง (NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75
: เป็นระบบที่ไม่เห็นโครง (Conceal system) รอยต่อแผ่น V-Groove 4 มม.
: ขนาด 600x1200x20mm. น้ำหนักของระบบฝ้าโดยประมาณ 2.5 กก./ตร.ม.
: ติดตั้งง่าย เหมาะกับงานที่ต้องการแก้ปัญหาด้านอคูสติกในห้องที่ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบไปแล้ว

เหมาะสาหรับติดตั้งใน : อาคารสานักงาน ห้องประชุม ห้องโฮมเธียเตอร์
ห้องเรียน คอนโดมิเนียม เป็นต้น

Category : Trandar Ecophon / Focus - Tags :

Order & Contact Us