trandar-notice-privacy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

         บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“แทรนดาร์” “เรา” หรือ “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ลูกค้าและ/หรือคู่ค้า ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกท่านเป็นเรื่องสำคัญ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) บริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ที่ท่านจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันที่ดำเนินการโดยบริษัท และบริการใด ๆ ทั้งหมดของบริษัท (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างมั่นใจ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

คุณค่าที่บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยึดถือเป็นหัวใจหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจ คือ ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นที่มีให้แก่เรา ในเรื่องการจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม และถูกต้อง ปกป้องข้อมูลเหล่านั้นจากการใช้ในทางที่ผิดและความผิดพลาด ตลอดจนปกป้องข้อมูลจากการถูกโจรกรรม ไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างถูกต้อง เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินธุรกิจและให้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป) หมายถึง หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคล หรืออาจจะระบุตัวตนของบุคคล ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน E-mail Address เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญาพฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

หากท่านเป็นบุคคลที่ทำธุรกิจกับเรา รวมถึงหากท่านทำงานให้กับบริษัทที่ทำธุรกิจกับเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้ ที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงท่าน ด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น

1. ข้อมูลการติดต่อ (Contact Data) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลใด ๆ ที่ท่านมอบให้แก่เราซึ่งช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารท่านได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, ที่อยู่อีเมล ,หมายเลขโทรศัพท์ ช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดีย สถานที่ทำงานและที่อยู่ทางไปรษณีย์ เป็นต้น

2. ข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด กิจกรรมด้านการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขาย การตลาดทางโทรศัพท์ สิทธิพิเศษ การโฆษณา จดหมายข่าว การตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นใด เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากเราทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น ข้อมูลประวัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์, ภาพถ่ายในแต่ละกิจกรรม, การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ รวมถึงความพึงพอใจและการแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของบุคลากรของเรา

3. ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างเรากับท่าน: ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ เช่น ประวัติคำสั่งซื้อ ประวัติการซื้อสินค้า ประวัติการเคลมสินค้า การบริการหลังการขาย ข้อร้องเรียน เป็นต้น

4. ข้อมูลการจัดส่ง: เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการ เช่น ชื่อผู้รับสินค้า, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, ข้อมูลแผนที่นำทาง (Map Data) ทั้งนี้ ท่านมีหน้าที่แจ้งให้ผู้รับสิ่งของทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วย

5. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา (Contract-related Data): เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับเรา เช่น เพื่อการขายสินค้า และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน รวมถึงการจัดการบัญชีผู้ใช้ (Account) ของท่าน 

6. ข้อมูลทางการเงินหรือการทำธุรกรรมของท่านกับบริษัทฯ (Financial and Transaction Data) ข้อมูลการชำระเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร, ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต, สิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับ รวมถึงประวัติการจ่ายเงินของท่าน

7. ข้อมูลการสื่อสาร (Communication Data) เช่น อีเมล, โทรศัพท์, บันทึกข้อมูลการสนทนา และข้อมูลในการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ

8. ข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data): เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้ เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์อื่น ๆ, คิวอาร์โค้ด (QR Code), ข้อมูลที่ตั้ง (Location data), ชนิดและเวอร์ชันของบราวเซอร์ที่ท่านใช้ รวมถึงชนิดและเวอร์ชันของ plug-in ของบราวเซอร์, การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone), ระบบและแพลตฟอร์มปฏิบัติการ และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม, ข้อมูลการเข้าระบบ และการตั้งค่าในการเก็บประวัติ (log)

9. ข้อมูลการใช้งาน (Usage Data): เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ ทางเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

10. ข้อมูลจากเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม: ข้อมูลใดๆ ที่ท่านอนุญาตให้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามเปิดเผยต่อเรา เราจะได้รับข้อมูลโปรไฟล์ของท่านที่มีใช้งานร่วมกับเว็บไซต์ของแทรนดาร์ เช่น Facebook, Instagram, Line, Twitter และ Youtube ข้อมูลบัญชีพื้นฐาน อันได้แก่ ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, เพศ, วันเดือนปีเกิด, เมืองที่อยู่ปัจจุบัน, รูปโปรไฟล์, ชื่อบัญชีผู้ใช้ รวมถึงรายชื่อเพื่อน และข้อมูลเพิ่มเติมหรือกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น กรณีที่ท่านต้องการการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ที่จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม กรุณาศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามเพื่อการดำเนินการ

11. ข้อมูลที่บันทึกในระบบรักษาความปลอดภัย เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมสำนักงานของเรา หรือบริเวณของเรา อาจมีการบันทึกภาพของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเรา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจระบุตัวตนของท่านได้ อย่างไรก็ดีเราจะติดป้ายเพื่อให้ท่านทราบถึงบริเวณที่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดจับภาพ

การใช้คุกกี้

        เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้เพื่อการให้บริการต่างๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดกับท่าน บริษัทอาจบันทึกลักษณะการเข้าถึง และประมวลผลข้อมูลที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยใช้คุกกี้ (Cookies) ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าเว็บไซต์ ความชอบ และความสนใจของผู้เข้าใช้งาน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ ทั้งนี้อาจกระทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนบริษัท เช่น Google Analytics เป็นต้น 

ทั้งนี้ คุกกี้ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน หากท่านไม่ประสงค์ให้มีการจัดเก็บข้อมูล ท่านฺอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนที่ต้องใช้ข้อมูลจากคุ้กกี้ได้  ซึ่งท่านสามารถปิดการใช้งานคุ้กกี้โดยเปลี่ยนแปลงในส่วนของ “การตั้งค่า” ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยุ่ ซึ่งวิธีการจัดการหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน โปรดศึกษาจากคู่มือการใช้งานเบราว์เซอร์นั้น

อุปกรณ์เคลื่อนที่

        หากท่านใช้บริการของบริษัทผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวมหมายเลขประจำเครื่อง (Unique Device Identifier) และหมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP address) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการอุปกรณ์เคลื่อนที่, ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่, ตำแหน่งที่อยู่ หรือบริษัทอาจขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือน (push notification) หรือบริการอื่นใดในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถกดปิดการใช้งานหรือกดไม่ยินยอมให้บริษทเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การถอนยินยอมข้างต้นอาจกระทบต่อการให้บริการของบริษัท

แหล่งที่มาของข้อมูล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากขั้นตอนการให้บริการดังนี้
 • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชี หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับเรา
 • จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือการโต้ตอบทางอีเมล (email) ระบบ Auto Message หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างเรากับท่าน 
 • เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลสินค้าหรือบริการ สื่อโฆษณาหรือข้อมูลด้านการตลาด
 • เมื่อท่านทำธุรกรรม ซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา
 • เก็บจากข้อมูลการใช้  website ของเราผ่าน browser’s cookies เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา 
 • เมื่อท่านให้ข้อมูลกับเรา ผ่านการเยี่ยมชมงานและการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ 
 • เมื่อท่านให้ข้อมูลเพื่อทำการนัดหมายเพื่อเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน
 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม (Third Party) ดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม  เมื่อท่านเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้  เพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของเราผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทาง Social Network หรือช่องทางปกติ เช่น  Facebook, Google, LINE, Twitter, Youtube, Instagram และ Gmail รวมถึงโซเชียลปลั๊กอินจากเครือข่ายสื่อสังคมต่างๆ ผู้รวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลที่สาม คู่ค้าด้านการส่งเสริมการขายของ แทรนดาร์ แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น การกดติดตาม ปุ่ม ‘ถูกใจ’, ‘แชร์’ และ ‘แสดงความคิดเห็น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งาน, ช่องทางการใช้งาน, ตำแหน่งของการเข้าใช้งาน, ข้อมูลการสนทนา ที่อาจถูกจัดเก็บเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงท่าน
 • ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จัดเก็บตามข้อบังคับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทรวบรวม จัดเก็บ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ขอบเขตและตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ และการให้บริการระหว่างท่านกับเรา

 1. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interests) หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน โดยที่ไม่ทำให้สิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นลดน้อยลง
 2. เพื่อตอบสนองคำขอของท่านและ/หรือบริษัทของท่าน สำหรับสินค้าและ/หรือบริการ และสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการ, การบริการลูกค้า, การจัดการบัญชี, ลูกค้าสัมพันธ์, การสนับสนุนและฝึกอบรม, และเพื่อให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของท่านและ/หรือบริษัทของท่านกับเรา
 3. เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับเรา เช่น เพื่อการซื้อ-ขายสินค้า และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึง การจัดการบัญชีผู้ใช้ (User Account) ของท่าน การส่งมอบสินค้าหรือบริการ การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน การบริการหลังการขาย และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ท่านได้รับมอบสินค้า และ/หรือ บริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอ
 4. เพื่อดำเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) เช่น การนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทำแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์  วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าใช้ การค้นหาข้อมูล การสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ โดยมีการจัดทำฐานข้อมูล และใช้ข้อมูล การจัดทำบริการทางดิจิทัล การทำโฆษณา เพื่อปรับแต่งตัวเลือกฟังก์ชันการใช้งาน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้บริการ บริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เสนอสิทธิประโยชน์และบริการตามความสนใจของท่าน หรือ รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ และ/หรือของบุคคลอื่น
 5. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้ให้บริการ ทั้งขณะนี้และภายภาคหน้า รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้บริการส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท กลุ่มธุรกิจของผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญาอยู่กับผู้ให้บริการหรือมีความสัมพันธ์ด้วย และ/หรือผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยยินยอมให้ผู้ให้บริการ ส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 6. กรณีที่ท่านให้ความยินยอม เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้   

          (1) เพื่อให้เรา บริษัทในกลุ่มของเรา และพันธมิตร ส่งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็กเมล 

          (2) เพื่อให้เราดำเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่าน

7. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมได้ในหัวข้อ “การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม”

มาตราการรักษาและคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล

  1. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  3. บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบงานสารสนเทศของบริษัท ได้แก่ บน Server , Origami Database และ Cloud Platform ในลักษณะการจัดเก็บแบบ Soft Copy โดยจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้
   • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ที่อาจเข้าถึงได้โดยพนักงานภายใต้สัญญาจ้างของบริษัท ตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก จะสามารถทำได้ตามเท่าที่กำหนดไว้ตามมาตรการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น (Short Message Service) หรือตามแบบวิธีการของบริษัท
   • มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น firewall, encode
   • ทำการลบและ/หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัย เมื่อข้อมูลดังกล่าว ไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและ/หรือธุรกิจ
   • มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัย โดยการแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
   • กำหนดการใช้งานผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ของบริษัท ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือของทางบริษัท

โดยบริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับความสนใจและบริการที่ท่านใช้ ซึ่งอาจประกอบด้วยเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลสุขภาพของท่าน ข้อมูลชีวภาพ ทุพพลภาพ ความพิการ อัตลักษณ์ หรือข้อมูลอื่นใด ที่จะเป็นประโยชน์ในการให้บริการ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่

 • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น
 • เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 • เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
 • เป็นความจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เป็นความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือหรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

รวมถึงบริษัทอาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด

การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม

1.ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

2. หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

3. หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ควรได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฏหมาย โปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อำนาจปกครองให้เราทราบเพื่อให้เราสามารถดำเนินการได้

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)
 2. เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
 3. กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอม และเราดำเนินการตามคำขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เราจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้ เราสามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านในอนาคตได้

การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการในลักษณะเจาะจงเป็นรายบุคคลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และในกรณีที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งานมาจากบุคคลฝ่ายที่สาม ทางเราจะแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อขอความยินยอมอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. กับบริษัทในเครือ แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้ในทันที
 2. กับบริษัทอื่นซึ่งได้ให้บริการ แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เช่น Analytics โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของเรา ซึ่งผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้อาจเป็นการให้บริการประเภท ประมวลผลการทำรายการ วิเคราะห์สถิติ ทำโฆษณา วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน เป็นต้น
 3. กับบริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการพัฒนาระบบของเว็บไซต์เรา
 4. กรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องส่ง หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินมาตรการตามที่เห็นว่าจำเป็น  อย่างน้อยตามมาตรฐานการรักษาความลับที่กฎหมายประเทศนั้นๆ กำหนดไว้ เช่น มีข้อสัญญารักษาความลับกับคู่สัญญาในประเทศดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้

 1. Right to withdraw Consent: ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 1. Right of Access: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
 1. Right to Rectification: ท่านมีสิทธิให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ 
 1. Right to Erasure: ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
 1. Right to Restriction of Processing: ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ 
 1. Right to Data Portability: ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ 
 1. Right to Object: ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้
 1. Right to be informed: ท่านมีสิทธิในการได้รับแจ้งเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ รวมถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิธีการจัดเก็บและระยะเวลาการจัดเก็บ

          ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การยื่นคำร้องเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

กิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการตลาด 

บริษัทอาจดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดหรือร่วมทำการตลาดกับบุคคลภายนอก โดยเรามีข้อกำหนดหรือคำสั่งให้ดำเนินการ ในกรณีดังต่อไปนี้

– ในกรณีที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) กับท่าน เราจะดำเนินการ เฉพาะในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับเรา ตามที่เราได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพื่อการทำการตลาดแบบตรง ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกับเราในเรื่องการทำการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของเรา

– ในกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท เช่น กิจกรรมการการเล่นเกมส์สำหรับออกบูธ หรือการจัดงานแสดงนิทรรศการ (Exhibition) และ Event หรือกิจกรรมในช่องทาง Social Network ต่างๆ  เช่น  Facebook, Google, LINE, Twitter, Youtube, Instagram และ Email เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของเราให้บุคคลทั่วไปทราบ เราจะไม่นำข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพื่อทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลไปทำการตลาดแบบตรงได้ โดยเราจะแจ้งท่านถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพื่อการทำการตลาดแบบตรง และท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกับเราในเรื่องการทำการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลา โดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของเราเช่นกัน

– ในระหว่างการใช้บริการและส่งมอบบริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด สินค้า การให้บริการ เพื่อปรับแต่งข้อเสนอ โฆษณา สิทธิพิเศษ กิจกรรมด้านการตลาดและเนื้อหาที่ท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพทําให้ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆได้มากขึ้นและไม่พลาดโอกาสพิเศษหากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยสามารถติดต่อมาได้ผ่านทางที่อยู่อีเมลในช่องทางการติดต่อของเรา

การยื่นคำร้องเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีความประสงค์ในการยื่นคำร้องเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล รวมไปถึงการขอเข้าถึง แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้กับเรา โปรดแจ้งให้เราทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งรวมถึงอีเมล)  สำหรับรายละเอียดการติดต่อของเรา กรุณาระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • รายละเอียดการติดต่อที่เพียงพอเพื่อให้เราสามารถระบุตัวตนของคุณได้
 • รายละเอียดที่ชัดเจนโดยสังเขปเกี่ยวกับการยื่นคำร้อง หรือร้องเรียน เพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
 • สรุปผลกระทบที่คุณได้รับ และรายละเอียดของแนวทางการแก้ไขที่คุณต้องการ

เราจะยืนยันกลับว่าได้รับการร้องเรียนของคุณโดยเร็วที่สุด จากนั้นเราจะดำเนินการตรวจสอบ เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ/หรือขอรับคำแนะนำทางกฎหมายหรือทางเทคนิคสำหรับการสืบสวนของเรา เมื่อเราเสร็จสิ้นการสืบสวน เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลการสืบสวนดังกล่าว

        อนึ่ง บริษัทอาจมีสิทธิปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของท่านเนื่องด้วยเหตุผลบางประการ เช่น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทำการตอบกลับคำขอใช้สิทธิของท่านทุกกรณี และหากเป็นกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฎิบัติตามคำขอได้ บริษัทจะแจ้งให้ท่าน ทราบถึงการปฏิเสธและเหตุผลแห่งการปฏิเสธนั้น 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัท และการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้นหากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา ซึ่งไม่ครอบคลุมการรวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ที่กระทำโดยบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อลิงก์ (Link) กับเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือช่องทางในอนาคตของบริษัท การเชื่อมโยงระบบโซเชียล (Social Media) เพื่อแชร์เนื้อหาในช่องทางของบริษัท หากการกระทำใดๆ ก็ตามที่ขัดต่อกฏหมายและก่อให้เกิด ความเสียหายแก่เรา ทางเราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่าน ทราบด้วยการประกาศลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด 

ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดและมีผลบังคับใช้ประกาศ ณ วันที่ 15/08/2563

ช่องทางการติดต่อ 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณการใช้สิทธิของคุณหรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ คุณสามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้:

บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สถานที่ติดต่อ :
เลขที่ 102 ซอยพัฒนาการ 40, ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง,
กรุงเทพฯ 10250,  ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662-722-7007
อีเมล:      info@trandar.com