Video


Tranadar Acostics : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Web

Tranadar Acostics : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

แทรนดาร์อคูสติก ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางเสียงที่ดีให้กับโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในกรุงเทพมหานคร ประเภทสหวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขนาดเนื้อที่ 39 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา

banner_Bodindecha_school2